WODZIREJOWIE.PL

Warsztaty Wodzirejów Dobrej Zabawy

Regulamin

Regulamin Ogólnopolskich Warsztatów

Wodzirejów Dobrej Zabawy

I. Sposób organizacji Ogólnopolskich Warsztatów Wodzirejów Dobrej Zabawy

1. Ogólnopolskie Warsztaty Wodzirejów Dobrej Zabawy dalej zwane Warsztatami organizuje Firma Folwarski Event Group Rafał Folwarski z siedzibą ul. Zdrojowa 4, 96-321 Zalesie.

2. Warsztaty odbywają się cyklicznie. Organizator informuje na swoich stronach internetowych www.wodzirejowie.pl o terminie, temacie, miejscu prowadzenia i naborze na kolejne ich edycje.

II. Uczestnicy Warsztatów, osoby towarzyszące i dzieci

1. Uczestnikiem Warsztatów może być osoba, która dokonała zgłoszenia chęci uczestniczenia w nich zgodnie z Regulaminem, podpisała wskazane w Regulaminie umowę, zgodę i oświadczenie oraz uiściła określoną w umowie opłatę.

2. Uczestnikami Warsztatów są również osoby towarzyszące, które biorą w nich udział zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3. Dzieci zabrane na Warsztaty przez Uczestników mogą towarzyszyć swoim rodzicom/opiekunom prawnym pozostając pod ich nadzorem.

4. Uczestnicy i dzieci zobowiązani są do przestrzegania regulaminów wewnętrznych obowiązujących w miejscu zakwaterowani i prowadzenia Warsztatów.

III. Uczestniczenie w Warsztatach

1. Warsztaty prowadzone są w małej grupie, dlatego liczba miejsc jest ograniczona a zgłoszenia przyjmowane są według kolejności napływania. Należy ich dokonywać korzystając z formularza umieszczonego na stronie www.wodzirejowie.pl drogą elektroniczną lub przesyłając jego podpisany wydruk pocztą.

2. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia Warsztatów (w przypadku przesyłania formularzy drogą pocztową liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora a nie data nadania listu).

3. Po upływie wskazanego terminu zgłoszenie może być przyjęte tylko po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem – telefon kontaktowy 606 321 421.

4. Warunkiem uczestniczenia w Warsztatach jest podpisanie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia Warsztatów:

– oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem,

– umowy o uczestnictwo w Warsztatach,

– zgody na używanie i przetwarzanie wizerunku.

Wzajemne, zgodne z Regulaminem przekazanie ich w wersji elektronicznej jest dla Stron wiążące.

5. Osoby które odmówią potwierdzenia podpisem wyżej wymienionych dokumentów nie będą mogły brać udziału w Warsztatach a ich zadatek lub wniesiona już całkowita opłata przepadnie bezzwrotnie na cel pokrycia kosztów poniesionych przez organizatora Warsztatów.

IV. Warunki płatności za uczestniczenie w Warsztatach

1. Koszty uczestnictwa w XVII edycji Ogólnopolskich Warsztatów Wodzirejów Dobrej Zabawy wynoszą:

990 zł dla uczestnika.

490 zł dla osoby towarzyszącej (żona, mąż, lub dziecko od 7 lat),

200 zł dla dziecka w wieku 3-7 lat (dzieci do 3 roku życia uczestniczą nieodpłatnie – jeśli śpią razem z rodzicami).

2. Kwoty do zapłaty wynoszą:

990 zł brutto dla Uczestnika
Za osoby towarzyszące i dzieci opłacamy na miejscu, po zgłoszeniu się do rejestracji warsztatów.

3. Zgłaszający chęć uczestniczenia w Warsztatach najpóźniej na 14 dni roboczych od terminu zgłoszenia na warsztaty wpłaca na konto:

Folwarski EVENT GROUP Rafał Folwarski ul. Zdrojowa 4, 96-321 Zalesie.

BRE BANK mBank 60 1140 2004 0000 3102 4018 1710 z dopiskiem „warsztaty” oraz imieniem i nazwiskiem Uczestnika.

3. Niewpłacenie opłaty w określonym wyżej terminie traktowane jest jako rezygnacja z chęci udziału w Warsztatach i upoważnia Organizatora do nieświadczenia usługi dla osoby rezygnującej.

4. Pozostałą, wynikająca z umowy należność za udział w Warsztatach, uczestnik uiszcza najpóźniej w dniu przyjazdu na Warsztaty.

5. Cena Warsztatów dla Wodzireja/Wodzirejki obejmuje koszty: szkolenia, kompletu materiałów szkoleniowych, posiłków, zakwaterowania przysługujących Uczestnikom.

6. Osoba, która zgłosiła chęć uczestniczenia w Warsztatach, przesłała elektroniczną wersję umowy lub podpisała umowę a chce zrezygnować z uczestnictwa, powinna odpowiednio wcześnie zgłosić Organizatorowi – mailowo, telefonicznie lub pisemnie – taką wolę.

7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa rezygnującemu nie przysługuje zwrot uiszczonej kwoty.

V. Program Warsztatów

1. Organizator określa program każdej edycji Warsztatów i ogłasza go do wiadomości zainteresowanych na stronie www.wodzirejowie.pl

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Warsztatów z zachowaniem tematów i terminów. Organizator informuje na stronie www.wodzirejowie.pl o zmianach programu, niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności uzasadniających ich dokonanie.

VI. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Folwarski EVENT GROUP nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) Uczestnika (osoby towarzyszącej lub dziecka) służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Folwarski EVENT GROUP a Uczestnikiem.

VII. Warunki korzystania z programu Warsztatów

1. Program Warsztatów każdorazowo przewiduje m.in. temat wiodący, ćwiczenia, prelekcje, dyskusje, czas wymiany doświadczeń, nieformalne rozmowy. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do aktywnego uczestniczenia w zajęciach i zachęcani do tworzenia przyjaznej atmosfery podczas Warsztatów.

2. Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jeżeli uczestniczy w minimum 80% zajęć. Nie można uczestniczyć w Warsztatach częściowo a w przypadku rezygnacji z noclegu nie zwracamy kosztów Warsztatów.

3. Wszelkie zaistniałe problemy należy zgłaszać Organizatorowi Warsztatów, co pozwoli na szybkie ich rozwiązanie i prawidłowe przeprowadzenie Warsztatów.

VIII. Inne prawa i obowiązki

Każdy Uczestnik ma obowiązek:

– brać udział we wszystkich zajęciach programowych, punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć, dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie.

Każdy Uczestnik ma prawo:

– osobiście uczestniczyć w programie, wpływać na jego dynamikę, wyrażać publicznie swoje poglądy w czasie do tego wyznaczonym, rozwijać swoje umiejętności, pozyskiwać kontakty, oraz wymieniać się z innymi Uczestnikami opiniami.

IX. Zgoda na używanie i przetwarzanie wizerunku

1. Uczestnik Warsztatów udziela firmie Folwarski Event Group Rafał Folwarski zgody na używanie jego wizerunku.

2. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielenie wszystkich zdjęć oraz filmów za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem.

3. Zgoda obejmuje w szczególności materiały filmowe, zdjęcia, publikacje w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach www i serwisach internetowych.

4. Uczestnik zrzeka się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania zdjęć i filmów z jego wizerunkiem, także w przypadku wykorzystania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych.

X. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie Regulaminu Ogólnopolskich Warsztatów Wodzirejów Dobrej Zabawy oraz regulaminów obowiązujących w miejscu zakwaterowani i prowadzenia Warsztatów

1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa powszechnego, regulaminów obowiązujących czasie i miejscach prowadzenia Warsztatów oraz zasad współżycia społecznego.

2. Za uchybienia obowiązującym regulaminom lub naruszenie zasad współżycia społecznego Uczestnik może być upomniany przez organizatora Warsztatów.

3. Dwukrotne i bezskuteczne upomnienie może skutkować wydaleniem Uczestnika z Warsztatów bez zwrotu kosztów za niewykorzystany czas pobytu.

4. Straty spowodowane przez Uczestnika Warsztatów i wynikające z nich roszczenia osób trzecich wobec Organizatora pokrywa Uczestnik, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Regulamin
Przewiń na górę