WODZIREJOWIE.PL

Warsztaty Wodzirejów Dobrej Zabawy

Wodzirejski Puchar Polski


WODZIREJSKI        PUCHAR        POLSKI
– 2022 –

UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU
OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA WODZIREJÓW

REGULAMIN KONKURSU
Wodzirej Roku 2022”

 ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu „Wodzirej Roku 2022” jest: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wodzirejów z siedzibą w Warszawie, zwane dalej Organizatorem.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Konkursu jest wiążący dla Organizatora i Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa.
 2. Finał Konkursu odbędzie się w dniu 17.12.2022 r. w Łopocznie, w ramach Ogólnopolskich Warsztatów Wodzirejów Dobrej Zabawy.
 3. Prawo udziału w Konkursie mają wyłącznie osoby spełniające warunki określone niniejszym Regulaminem.
 4. W finale Konkursu ocenie Jury podlegają umiejętności profesjonalne oraz walory artystyczne i kulturowe pokazane w:
  1. autoprezentacji,
  2. scence, działaniach, pokazie, quizie lub innego rodzaju ekspresji z dziedziny wodzirejstwa i animacji kultury.
  3. występie własnym – autorskiej zabawie, animacji, choreografii, krótkim występie recitalowym.
 5. Zwycięzca Konkursu zdobędzie puchar, tytuł „Wodzirej Roku 2022” oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł brutto oraz ewentualne nagrody sponsorów.

UCZESTNICY KONKURSU Wodzirej Roku 2022

 1. W Konkursie mogą współzawodniczyć osoby profesjonalnie zajmujące się sztuką wodzirejską, prowadzeniem zabaw, eventów towarzyskich, imprez masowych, animowaniem kultury, edukacją i animacją czasu wolnego.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, obywatele Polski, jak również obcokrajowcy wykonujący swój zawód na terytorium Polski.
 3. Zgłaszający się do Konkursu wodzirej akceptuje niniejszy Regulamin i deklaruje swój udział w finale Konkursu, jeśli zostanie do niego zakwalifikowany.
 4. W finale Konkursu mogą wziąć udział wyłącznie osoby wyłonione na etapie kwalifikacji, którzy uczestniczyć będą w XVIII edycji Ogólnopolskich Warsztatów Wodzirejów Dobrej Zabawy.

 KWALIFIKACJE I FINAŁ KONKURSU

 1. Podstawą uczestnictwa w konkursie jest wysłanie zgłoszenia do Organizatora wraz z szeroko rozwiniętym tematem proponowanego występu własnego w terminie do 12 grudnia 2022 r.
 2. Szerokie rozwinięcie tematu przedstawianego występu własnego Organizatorzy rozumieją jako jedną z 3 propozycji:
  • przedstawienie jego szczegółowego konspektu,
  • przedstawienie jego utrwalonego na nośnikach zapisu (opis, zdjęcia, film),
  • lub przedstawienie jego treści i formy w innej postaci, pozwalającej na ocenę wstępną według kryteriów wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Do finału Konkursu będą zakwalifikowane osoby, wskazane przez komisję konkursową w składzie: Rafał Folwarski, Arkadiusz Sałek, Tomasz Zychla.
 4. Do finału Konkursu zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 10 osób.
 5. Wodzirej, który pełni funkcję sędziowską w Konkursie nie może być jego uczestnikiem.
 6. W finale Konkursu będzie obecna grupa niezależnych obserwatorów, którzy pomogą ocenić poziom autoprezentacji i występów.
 7. Uczestniczący w finale Konkursu wodzirejowie mogą spośród uczestników Warsztatów Wodzirejów Dobrej Zabawy wybrać, za ich zgodą, osoby do pomocy podczas działań konkursowych.
 8. Wodzirej, który zakwalifikuje się do finału Konkursu wyraża zgodę na publikacje, utrwalenie i zwielokrotnienie oraz publiczne wykorzystanie swojego wizerunku (imienia i nazwiska, miejsca zatrudnienia, miejscowości) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach reklamowych Organizatora, w szczególności w reklamach zewnętrznych, reklamach prasowych, Internecie, bez dodatkowego wynagrodzenia.
 9. Celem rozstrzygnięcia finału Konkursu uczestnicy Warsztatów Wodzirejów Dobrej Zabawy powołają Jury.
 10. Kryteria oceny finalistów określa załącznik nr 1.
 11. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla uczestników Konkursu.

Nagrody

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony w czasie uroczystej gali podczas OWWDZ w dniu 17.12.2022 r.
 2. Główną nagrodą w Konkursie jest Puchar i tytuł „Wodzirej Roku 2022” oraz nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł brutto.
 3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 j.t. ze zm.).
 4. Laureaci Konkursu zobowiązani są do udziału w specjalnym show, mającym na celu promocję zwycięzców Konkursu w terminie wskazanym przez Organizatora z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Prawa autorskie

 1. Uczestnicy Konkursu gwarantują, że do przesłanych materiałów i prezentowanych zabaw nabyli odpowiednie prawa autorskie oraz prawa do wizerunku, umożliwiające ich reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie.
 2. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia uczestnicy przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich uczestnicy, po zawiadomieniu ich przez Organizatora, nie uchylą się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienie sprawy oraz wystąpią przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoją wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Organizatora, regresowo zwrócą całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej, a także naprawią wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.
 3. Uczestnicy w momencie otrzymania nagrody głównej Konkursu przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do przesłanych materiałów oraz prawa do rozpowszechniania opracowań materiałów obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie i publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawa, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.
 4. Uczestnicy upoważniają Organizatora, z prawem udzielania dalszych upoważnień, do wykorzystania wszelkich materiałów przekazanych przez uczestników dla celów Konkursu, w szczególności wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania materiałów oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie od otrzymania nominacji do półfinału Konkursu do ostatniego dnia miesiąca, w którym odbywa się finał Konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01 października 2022 r.
 2. Organizator, ani inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.
 3. Wszystkie koszty związane z udziałem w Konkursie ponoszone są przez jego uczestników.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania w Regulaminie Konkursu zmian, nie naruszających jego podstawowych zasad.
 5. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem określają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Informacje dodatkowe można uzyskać od Organizatora, pod danymi adresowymi wskazanymi wyżej.
Przewiń na górę